فرایند شکل گیری و پیشرفت مجموعه هزاران از ابتدای تاسیس تا کنون را در این ویدئو مشاهده کنید.